MERIGIN Hair Share Now ปันผมปันสุข
โครงการปันผมปันสุข

Hair Share Now

โครงการ "ปันผมปันสุข" เกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก Merigin และ MiX Magazine ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ และเหล่าบุคคลทีมือชื่อเสียง และสื่อต่าง ๆ ซึ่งการจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อความรัก ความสุข ความหวัง และการให้ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

รายละเอียดโครงการ